harmonia harmonia harmonia

Aktivity ZpS, DSS

 

V zariadení je klientom poskytovaná komplexná starostlivosť a sociálne služby, rehabilitácia s využívaním pomôcok ako stacionárny bicykel, masážny vankúš, Bioptron lampa, chodítka. Zručnosti klientov rozvíjame prostredníctvom cvičení jemnej a hrubej motoriky a činnosťami v rámci pracovnej terapie a záujmovej činnosti. V rámci pracovnej terapie, ktorá je zabezpečovaná pracovnou terapeutkou klienti zhotovujú dekoratívne predmety, pomáhajú pri starostlivosti o kvety, pri udržiavaní trávnika, upratovaní záhrady a dvora zariadenia. Snažíme sa prichádzať stále s nejakými novými aktivitami, ktoré by spestrili život klientov ako je aj zhotovovanie vtáčích búdok, čo je prínosom nielen pre sebarealizáciu klientov, ale aj pre prírodu. Naši klienti sa učili aj techniku zhotovovania výrobkov z hrnčiarskej hliny v keramickej dielni v Centre voľného času Žirafa tu v Žiline. Niektorí klienti sa zúčastnili kurzu výtvarnej techniky „quilling“, ktorý organizovala predajňa výtvarných potrieb.

Klientov podporujeme v záujmovej činnosti ako je čítanie literatúry, kreslenie, spoločenské hry, rôzne ručné práce ako háčkovanie, prípadne iné činnosti, ktoré radi robili vo svojom pôvodnom rodinnom prostredí. Klienti svoje výrobky prezentujú na výstavách klientov zariadení sociálnych služieb v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja, či už ide o veľkonočnú, vianočnú, alebo medziročnú výstavu „Za oknami našich zariadení“. Naše zariadenie sa prezentovalo tiež na výstave pod názvom „Trinásta komnata“ v priestoroch Krajského kultúrneho strediska v Žiline. Jeden krát ročne sa uskutočňuje podujatie DOMOV DOMOVU, ktoré organizuje každý rok iné zariadenie v pôsobnosti ŽSK a na ktorom sa zariadenia predstavujú svojim pripraveným kultúrnym programom ako sú divadelné scénky, básničky, pesničky.

Pre klientov sú organizované aj spoločenské podujatia, oslavy jubileí, návštevy pútnických miest, klienti sa zúčastňujú na rôznych koncertoch, predstaveniach a slávnostiach. V rámci poznávania regiónu sa s nažíme chodiť s klientmi na výlety do bližšieho i vzdialenejšieho okolia, prípadne aj na priateľské návštevy iných zariadení. Poobedňajšie hodiny trávia klienti zväčša relaxáciou na lavičkách v záhrade alebo pozeraním TV programov, čítaním a hraním spoločenských hier.

Kultúrno-spoločenský život v zariadení organizujeme v spolupráci so školskými inštitúciami, s folklórnymi súbormi, s dobrovoľníkmi. Duchovné služby preukazuje klientom rehoľa Kapucínov a Saleziáni.