harmonia harmonia harmonia

Kolektív zamestnancov a riaditeľka Harmónie založili Občianske združenie EMÓCIA , ktoré bude napomáhať obyvateľom nášho zariadenia.

 

Cieľ činnosti občianskeho združenie EMÓCIA je združovať príbuzných a priateľov zdravotne postihnutých, spolupráca so spoločenskými, mimovládnymi i vládnymi organizáciami, podnikateľmi, sponzormi a nadáciami zo Slovenska i zahraničia, obecnými a mestskými úradmi a rodinami, ktorá vedie ku skvalitneniu života zdravotne postihnutých dospelých občanov a napomáhanie ich integrácie do spoločenského života.

 

Za týmto účelom bude združenie:

  1. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia  a stretnutia zdravotne postihnutých dospelých,
  2. Napomáhať pri organizovaní rekreačných zájazdov na Slovensku i v zahraničí,
  3. Napomáhať pri vytváraní podmienok pre ich pracovné a záujmové aktivity,
  4. Propagovať výsledky práce so zdravotne postihnutými v masmédiách, na výstavách a pod.,
  5. Podieľať sa na riešení problémov zdravotne postihnutých a spolupracovať s ich rodinami.

 

Prosíme príbuzných našich obyvateľov, známych a dobrodincov

 o finančnú podporu a pomoc.

Môžete nás podporiť aj darovaním 2% dane z Vášho príjmu za rok 2017

 

Názov : Občianske združenie EMÓCIA

so sídlom Republiky 1045/22

010 01 Žilina

Právna forma: občianske združenie

IČO : 45773203

 

                           účet Slovenská sporiteľňa číslo SK81 0900 0000 0051  2298 6712

 

ĎAKUJEME!

 

Tlačivo na poukázanie 2% z dane