harmonia harmonia harmonia

Aktivity útulku Harmónia

 

V zariadení útulku je vykonávaná pravidelná pracovná terapia. - ergoterapia

Kondičná ergoterapia je záujmová činnosť vykonávaná cielene za účelom spoločných stretnutí v tvorivom duchu:

- práca v záhrade (sadenie zemiakov, zeleniny,  starostlivosť o kvety),

- ručná výroba parafínových sviečok a  ručné zdobenie, 

- starostlivosť o zvieratá ( pes, vtáčiky, rybičky v akváriu ),

-  ručne vyrobené podsedáky na stoličky zo zvyškov nastrihanej látky,

- arteterapia - výrobky z dreva, dekoratívne predmety, pohľadnice, kreslenie..

- výroba zámkovej  dlažby,

- práca s hlinou - precvičovanie jemnej motoriky,

- počítačový krúžok - nadobúdanie základných počítačových zručností, skenovanie kníh, dokumentov.

Ergoterapia zameraná na aktivity denného života:

- vykonávanie čistiacich prác, obytných priestorov, spoločných priestorov - klienti nadobúdajú pracovné návyky

- hygienické návyky, čistota okolia. 

 

Voľnočasové aktivity

Pre klientov sú organizované rôzne spoločné aktivity:

- organizovanie športových súťaží ( pinpongový turnaj, šachový turnaj..)

- organizovanie zábavných popoludní - vystúpenia folklórnych súborov, kapela Forever, mládežnícky a detský zbor,

- dramatoterapia - je druhom terapie umeleckého smeru. Podobne ako arteterapia slúži na vyjadrenie toho, čo klient nevie, nechce, alebo nedokáže vypovedať. V našom prostredí ide o nácvik divadelných predstavení. Zúčastnili sme Žilinského Oskara, kde sme vyhrali 1. miesto s vystúpením hranej krížovej cesty. Nacvičujeme tiež rôzne krátke divadelné scénky k rôznym príležitostiam - život Matky Terezy, vianočné divadlo, veľkonočné divadlo. Učenie sa textov je dobré na memorovanie, cvičenie pamäte. Zúčastňujeme sa tiež organizovanej akcie "Domov domovu".

- muzikoterapia - je druh terapie hudbou, ktorá liečivo pôsobí na klientov i tým, že je aktívnym a pasívnym, ktorý je priamo účastný v procese. V našom zariadení o nácvik piesní a zdokonaľovanie hry na hudobnom nástroj ( flauta), učenie sa nových piesní ( liturgické nápevy - nácvik žalmov, piesní, gitarových piesní, technika spevu, práca s textami ).

- arteterapia - o výtvarne prejavy, ktoré majú liečebné prostriedok, v tomto procese sa využíva miera tvorivosti klienta, jeho predstavy. v našom zariadení sa využíva kreslenie, modelovanie, maľovanie na sklo..)

 

Duchovné aktivity

- v zariadení útulku je kaplnka zasvätená  Blahoslavenej Matke Tereze z Kalkaty patrónke chudobných. Konajú sa tu pravidelné bohoslužby , ktoré slúžia bratia rehoľníci Dominikáni. Spolupracujeme s Misionárkami lásky ( Sestry Matky Terezy ). Pravidelne sa stretávame na katechéze v kaplnke nášho zariadenia.

- k 29. v mesiaci sa konajú komunitné stretnutia, počas týždňa sa klienti zúčastňujú modlitby ruženca,

- každý rok sa snažíme vytvoriť klientom dôstojné slávenie vianočných sviatkov, spoločne si pripravujú štedrovečernú večeru a v spolupráci so sponzormi, nadáciami a dobrovoľníkmi dostávajú praktické vianočné balíčky.

Informácie pre klientov útulku

Podmienky prijatia pomáhajú splniť pracovníci útulku:

- potvrdenie o bezinfekčnosti - potvrdenie od lekára, 

- potvrdenie o príjme - rozhodnutie z  ÚPSVaR o dávke v hmotnej núdzi, výmer o dôchodku, prípadne iné skutočnosti preukazujúce  finančný príjem,

- platný občiansky preukaz.

 

Občan v krízovej situácii sa môže informovať o možnosti poskytnutia ubytovania osobne:

- u sociálneho pracovníka / Pondelok - Piatok od 7.00 hod - 14.30 hod./ V naliehavých prípadoch u službukonajúceho pracovníka / nepretržite/

Do útulku nie je možné prijať občana, ktorého zdravotný stav vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.